WERSJA STUDYJNA

STATUT
SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI
DIECEZJI SIEDLECKIEJ

Rozdział I

Ustanowienie – Cel

Art. 1

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej, której patronują błogosławieni Męczennicy z Pratulina, zwana dalej Szkołą, jest szkołą kerygmatyczną, powołaną przez Biskupa Siedleckiego, działającą w oparciu o międzynarodowy projekt pastoralny dla Nowej Ewangelizacji. Wchodzi w skład ACCSE/2000 (Stowarzyszenie Dyrektorów Katolickich Szkół Ewangelizacji) oraz międzynarodowego projektu, skupiającego kerygmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Art. 2

Szkoła bezpośrednio podlega Biskupowi Siedleckiemu. Jej siedziba znajduje się w Siedlcach przy ul. Szkolnej 22.

Art. 3

Celem Szkoły jest głoszenie kerygmatu – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego oraz przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w parafiach, wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Dla realizacji swych celów Szkoła, może podejmować ścisłą współpracę z innymi szkołami, wspólnotami, stowarzyszeniami, ruchami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi wyznaniami chrześcijańskimi w dziele Nowej Ewangelizacji.

Art. 4

Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:

 • inicjowanie i koordynowanie dzieł ewangelizacyjnych w diecezji w ścisłej współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Siedleckiej,
 • aktywny udział w życiu Kościoła diecezjalnego,
 • przygotowanie duchownych i świeckich ewangelizatorów,
 • przygotowanie formatorów ewangelizatorów,
 • korzystanie ze środków masowego przekazu,
 • różnorodną działalność pastoralną na rzecz Nowej Ewangelizacji,
 • modlitwę indywidualną i wspólnotową.

Art. 5

Podstawową metodą pracy Szkoły są kursy ewangelizacyjne. Ich celem jest tworzenie nowych wspólnot, a także formowanie liderów, ewangelizatorów i formatorów w służbie Nowej Ewangelizacji. Szkoła prowadzi też misje parafialne, rekolekcje, dni skupienia, a także organizuje kongresy, seminaria, koncerty oraz inne spotkania ewangelizacyjne.

 

Rozdział II

Członkowie

Art. 6

Członkiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia, ochrzczona, wyznania rzymsko-katolickiego, wolna od kar kanonicznych.

Art. 7

Członkowie dzielą się na dwie grupy:

 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie wspierający.

Członkami zwyczajnymi są osoby pełnoletnie, które uczestniczą w działalności Szkoły w sposób stały i przynależały do Szkoły przynajmniej przez jeden rok oraz otrzymały pozytywną opinię Dyrektora Szkoły.

Członkami wspierającymi są osoby niepełnoletnie oraz osoby, które uczestniczą w działalności Szkoły w sposób niestały.

Art. 8

Prawem członka zwyczajnego jest korzystanie z pomocy Szkoły, zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Szkoły oraz używanie atrybutów Szkoły w określonym zakresie.

Natomiast prawem członka wspierającego jest używanie atrybutów Szkoły w określonym zakresie oraz korzystanie z pomocy Szkoły po odbyciu co najmniej rocznej formacji w Szkole.

Art. 9

Członek Szkoły jest zobowiązany do zachowania Statutu Szkoły, uczestniczenia w pracach Szkoły zachowując priorytet posługi w ramach swojej parafii i wspólnoty, wierności swemu powołaniu oraz uczestniczenia w formacji Szkoły, jak też przyczyniania się jej rozwoju.

Art. 10

Utrata członkostwa następuje przez rezygnację z członkostwa lub wykluczenie. Wykluczenia członka dokonuje Dyrektor Szkoły w przypadku prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem, gorszącej postawy moralnej lub nieposłuszeństwa władzy kościelnej.

Art. 11

Formacja członków Szkoły obejmuje dwa etapy:

 1. Etap przygotowawczy, w ramach którego następuje zapoznanie się z duchowością i charyzmatem Szkoły przez wspólną modlitwę i posługę w Szkole oraz roczną formację. Po jej zakończeniu można oficjalnie podjąć posługę słowa w Szkole. Decyzję o dopuszczeniu do posługi słowa podejmuje Dyrektor Szkoły. W wyjątkowych sytuacjach może to uczynić przed upływem roku.
 2. Etap formacji stałej, podczas którego członkowie uczestniczą w kursach i spotkaniach formacyjnych. Ponadto aktywnie angażują się w posługę ewangelizacyjną w czasie misji, rekolekcji oraz innych dzieł realizowanych przez Szkołę.

 

Rozdział III

Struktura Szkoły

Art. 12

Strukturę Szkoły tworzą:

a) Dyrektor mianowany przez Biskupa Siedleckiego.
b) Zespół Koordynatorów, w którego skład wchodzą członkowie wybrani przez Dyrektora Szkoły. Winni oni wykazywać się dojrzałością emocjonalną, mieć podstawy formacji biblijno-teologicznej, ukończone co najmniej pięć kursów Szkoły, doświadczenie ewangelizacyjne konieczne do podejmowania formacji innych oraz czynne uczestnictwo w życiu konkretnej wspólnoty katolickiej. Członkowie Zespołu działają zawsze w jedności ze swoim Biskupem i w posłuszeństwie Dyrektorowi Szkoły. Ich zaangażowanie ma charakter posługi wolontariatu. Do ich zadań należy realizacja (w zakresie kompetencji i doświadczenia poszczególnych członków) projektów zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły.
c) Pozostali członkowie szkoły, o których mowa w art. 7 Statutu.

Art. 13

Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

a) kierowanie Szkołą zgodnie z jej Statutem,
b) czuwanie nad przebiegiem formacji oraz realizacją charyzmatu Szkoły,
c) określanie aktualnych celów i metod pracy Szkoły,
d) stała współpraca z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej Siedleckiej,
e) koordynacja pracy Szkoły z programem duszpasterskim Diecezji Siedleckiej,
f) podejmowanie współpracy z parafiami, wspólnotami, ruchami i stowarzyszeniami katolickimi w dziele ewangelizacji,
g) zatwierdzanie rocznego bilansu i zarządzanie majątkiem Szkoły.

Art. 14

Dyrektor Szkoły mianuje sekretarza i skarbnika spośród członków Zespołu Koordynatorów.

Do zadań sekretarza należy:

a) zwoływanie zebrań Zespołu Koordynatorów,
b) prowadzenie dokumentacji Szkoły,
c) przygotowywanie sprawozdań.

Do zadań skarbnika należy:

a) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Szkoły,
b) prowadzenie rozliczeń finansowych,
c) przygotowywanie rocznych sprawozdań.

 

Rozdział IV

Majątek Szkoły

Art.15

Majątek Szkoły stanowią:

a) składki dokonywane przez członków,
b) darowizny,
c) dochody z własnej działalności,
d) dobra materialne zakupione przez Szkołę.

Art. 16

Członkowie, którzy wycofali się lub zostali wykluczeni bądź w jakikolwiek inny sposób zaprzestali uczestnictwa w działalności Szkoły, jak również spadkobiercy zmarłego członka, nie mogą żądać zwrotu dokonanych wpłat, ani też nie mają żadnego prawa do majątku Szkoły.

Art. 17

Nadzór finansowy nad Szkołą sprawuje Biskup Siedlecki. Decyzje finansowe podejmuje Dyrektor Szkoły. Ważniejsze inwestycje Dyrektor Szkoły konsultuje z Dyrektorem ds. Ekonomicznych Diecezji Siedleckiej. Sprawozdanie z działalności na koniec każdego roku Dyrektor Szkoły składa w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

 

Rozdział V

Rozwiązanie Szkoły

Art. 18

Prawo do rozwiązania Szkoły posiada Biskup Siedlecki. W przypadku rozwiązania, majątek Szkoły zostaje przekazany do dyspozycji Biskupa Siedleckiego.

Art. 19

Zmiana niniejszego statutu wymaga aprobaty Biskupa Siedleckiego.