Czy nowe znaczy lepsze? Przecież Ewangelia jest ta sama od 2000 lat.

Ewangelizacja jest głoszeniem osoby i dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa. Podczas Synodu Biskupów, który odbył się w 1991 r. w Rzymie wybrzmiało to bardzo dobitnie: Dobra Nowina to Jezus. Wtedy też w końcowej deklaracji tego Zgromadzenia stwierdzono, że główną treścią Ewangelii Chrystusa, a więc i ewangelizacji jest prawda: Bóg Cię kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie. Podobnie opisał to podówczas włoski teolog, kaznodzieja Domu Papieskiego O. Raniero Cantalamessa, który stwierdził, że Istotą Ewangelii jest Jej nowość. Ewangelia musi być głoszona każdemu pokoleniu, bo każde nowe pokolenie ma prawo usłyszeć na nowo Dobrą Nowinę.  Jeśli do tego doda się nowy zapał, nowe metody i środki, o które postulował Papież Polak w Santo Domingo (Haiti) w 1992 roku, to zrozumiemy cel parafialnych misji ewangelizacyjnych.

Co zatem mają w sobie nowego Parafialne Misje Ewangelizacyjne (PME) czego nie było wcześniej?

  • Przepowiadanie kerygmatyczne, które jest prostym ukazywaniem osoby Jezusa Chrystusa oraz zaproszeniem do przyjęcia Go jako osobistego Pana we własnym życiu. W treści takich misji świadomie rezygnuje się z większości elementów katechetycznych, gdyż są one wtórne wobec kerygmatu i powinny być podjęte przez duszpasterstwo parafialne.
  • Doświadczenie spotkania z żywą osobą Jezusa Chrystusa we wspólnocie Kościoła, które jest celem PME ma się dokonać nie tylko na poziomie intelektualnym, ale również emocjonalnym i w konsekwencji wolitywnym, co da szansę zaowocowania moralną przemianą człowieka czyli zaangażowaniem się jednostki w proces nawrócenia.
  • Logika przepowiadania opiera się na prowadzeniu uczestników przez kolejne dni drogą kerygmatu objawiającego istotę przesłania Ewangelii głoszonej od 2000 lat przez Kościół. Dlatego każdy dzień misji ma swój wiodący temat logicznie wypływający z dnia poprzedniego.
  • Mistagogia misyjna objawia się w celebracjach misyjnych, które są dopełnieniem głoszonego Słowa. Podczas nich uczestnicy są zaproszeni do podejmowania konkretnych gestów wyrażających ich decyzję będącą osobistą odpowiedzią wiary na usłyszane Słowo.
  • Owocem misji ewangelizacyjnych, oprócz osobistego nawrócenia parafian, powinno być powstanie (lub pomnożenie liczby członków) małych wspólnot będących  środowiskiem wzrastania w wierze oraz miejscem formowania nowych ewangelizatorów – świadomych świadków wiary, gotowych i potrafiących dzielić się nią z innymi.